Loading...

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

I. Informacje ogólne.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi realizację obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Polityka Prywatności zawiera w szczególności: zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w serwisie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w serwisie internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Dane osobowe w serwisie internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DevsElite Jarosław Matejek, właściciel portalu zajączekuczy.pl, z siedzibą w Krakowie przy al. Beliny-Prażmowskiego 49A/6, w Krakowie (kod pocztowy: 31-514), wpisanym do rejestru CEIDG, NIP: 9452216306, REGON: 369265860, Tel. 536-023-334, adres e-mail: iod@devselite.pl. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem;
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Administrator jest uprawniony do zbierania i przetwarzania Pana/Pani danych, które są niezbędne do:

 • Zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi oraz zapewnienia jakości realizowanych usług, a także umożliwienie dokonywania płatności za zakupione u nas produkty i usługi (art. 6 ust. 1b RODO).
 • Realizacji obowiązków prawnych w tym do celów podatkowych i rachunkowych (wystawianie faktur, paragonów i dokumentów księgowych oraz przechowywanie dokumentacji rachunkowej). Przechowywanie umów, korespondencji i informacji związanych z realizacją umów sprzedaży produktów i świadczenia usług (art. 6 ust. 1c RODO).
 • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów DevsElite Jarosław Matejek, m.in. weryfikacji wiarygodności płatniczej, udzielenia odpowiedzi na skierowane zgłoszenia, pytania i skargi w terminie ustalonym przepisami, marketingu usług własnych, przekazania informacji na temat aktualnej oferty, analiz statystycznych i badań marketingowych na potrzeby własne, kontaktowania się z Panem/Panią w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą produktów (art. 6 ust. 1f RODO).
 • Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1f RODO).

IV. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych.

W czasie rejestracji lub zamówienia usługi przez Pana/Panią na stronie zajączekuczy.pl wymagamy od Pana/Pani podania następujących danych:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • NIP (w przypadku firm)

Przy realizacji świadczonej przez nas usługi nie jest obligatoryjne podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako „opcjonalne”. Przetwarzamy dane tylko niezbędne do realizacji wybranego przez Pana/Panią przedmiotu umowy. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oznaczonych jako wymagane oraz wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie tych danych jest dobrowolne, jest także warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych i niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie brak możliwości zawarcia umowy i realizacji usług przez zajaczekuczy.pl na rzecz Pana/Pani. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy.

V. Odbiorcy danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora niżej wymienionym kategoriom odbiorców, wyłącznie, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania:

 1. Podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności: dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia serwisu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi). Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 3. Dostawcom usług prawnych, księgowych, doradczych, zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 4. Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie w zakresie wskazanym przez Administratora.
 5. Innym podmiotom, gdy będzie to wynikało z treści i charakteru prowadzonej korespondencji. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych krajów.

VI. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż przez okres konieczny do ich przetwarzania. W szczególności na czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują, aby dane zostały usunięte wcześniej. Maksymalny okres przechowywania danych Użytkowników w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą.

VII. Uprawnienia osób, których dane dotyczą.

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii.
 • Prawo sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane).
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes lub zadania publiczne) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do sprzeciwu dotyczącego marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.
 • Prawo przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza, iż można żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa pkt VII Polityki Prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie serwisu internetowego.

VIII. Pliki Cookies (ciasteczka).

Cookies, czyli tzw. ciasteczka, to pliki tekstowe, przesyłane przez serwis internetowy, zapisywane na twardym dysku na komputerze, smartfonie czy innym urządzeniu końcowym, za pomocą którego użytkownik łączy się z Internetem. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód komputerom, urządzeniom, ani zapisanym na nich plikom. Cookies są pożyteczne, ponieważ pozwalają stronom internetowym rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio się wyświetlić.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających strony serwisu internetowego w następujących celach:

 • Dostosowywania zawartości strony serwisu internetowego do indywidualnych preferencji usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu internetowego.
 • Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony serwisu internetowego.
 • Poprawienia jakości usług serwisu internetowego.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu internetowego.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez serwis internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki. Administrator korzysta w serwisie internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w serwisie internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu w serwisie internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzającej stronę serwisu internetowego.

Administrator, korzystając z powyższych usług w serwisie internetowym, gromadzi takie dane jak: sposób zachowania odwiedzających na stronie serwisu internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, z których odwiedzają stronę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć), IP.

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie serwisu internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Administrator może korzystać w serwisie internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający serwis internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.

IX. Zmiany w Polityce prywatności.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach zostaną Państwo poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie zajaczekuczy.pl. Jednocześnie zapewniamy, iż wynikające z tego dokumentu Pana/Pani prawa nie zostaną ograniczone bez Pana/Pani zgody.