Loading...

Regulamin Organizowania Korepetycji online

§1 Postanowienia ogólne

1. Wszystkie zajęcia z korepetytorem dostępne na stronie zajaczekuczy.pl odbywają się online z wykorzystaniem aplikacji Google Meet.

2. Korepetytor za pomocą aplikacji Google Meet wdzwania się do ucznia zgodnie z godziną lekcji, która została przed lub po zakupie uzgodniona przez ucznia/rodzica ucznia z korepetytorem (drogą mailową lub telefonicznie).

3. Korepetytor jest dostępny dodatkowo dla ucznia każdorazowo 5 minut przed przewidywaną godziną korepetycji.

4. Materiały, z których korzysta uczeń w trakcie zajęć z korepetytorem są indywidualnie przygotowywane dla każdego ucznia przez korepetytora.

5. W przypadku materiałów, których charakter będzie wymagał wydrukowania przez ucznia, zostaną one przesłane uczniowi na wskazany przez ucznia adres mailowy odpowiednio wcześniej.

6. Niedozwolone jest nagrywanie przebiegu zajęć, fotografowanie, wykonywanie tzw. print screenów (zdjęć ekranu), a także rozpowszechnianie, upublicznianie w Internecie lub w inny sposób przebiegu zajęć i materiałów z lekcji.

7. W razie wystąpienia problemów technicznych z dołączeniem do zajęć online z korepetytorem uczeń powinien skontaktować się niezwłocznie z biurem (poprzez e-mail: info@zajaczekuczy.pl lub telefonicznie: 536-023-334).

§2 Nieobecność/spóźnienie ucznia

1. Uczeń biorący udział w lekcji ma obowiązek zgłosić swoją nieobecność korepetytorowi co najmniej 4 godziny przed mającą odbyć się lekcją. Zgłoszenia nieobecności można dokonać telefonicznie kontaktując się bezpośrednio z biurem pod numerem tel. 536-023-334 lub wysyłając wiadomość na adres mailowy info@zajaczekuczy.pl. W zgłoszeniu nieobecności należy podać dokładną godzinę, w której powinna odbyć się lekcja. W przypadku tak zgłoszonej nieobecności, lekcja nie przepada.

2. W przypadku spóźnienia ze strony ucznia, korepetytor oczekuje na ucznia 15 minut, licząc od przewidzianej godziny lekcji. Po upływie 15 minut i ponownej próbie skontaktowania się z uczniem, zajęcia z korepetytorem zostają odwołane. Jeżeli spóźnienie przekraczające 15 minut zostanie zgłoszone korepetytorowi odpowiednio wcześniej, tj. co najmniej 1 godzinę przed rozpoczęciem lekcji, wówczas lekcja po uzgodnieniu z korepetytorem odbędzie się w normalnym wymiarze, który został zakupiony (odpowiednio 15 minut dłużej).

§3 Nieobecność lektora

1. W przypadku choroby lektora prowadzącego zajęcia i/lub niemożności przeprowadzenia przez niego zajęć, uczeń zostanie powiadomiony co najmniej 4 godziny przed planowaną godziną zajęć o odwołaniu lekcji z powodu choroby lektora lub lekcja odbędzie się w zastępstwie z innym lektorem.

2. W przypadku odwołania zajęć, lekcja nie przepada i zostanie odrobiona w terminie ustalonym przez lektora z uczniem lub lekcje zostaną wydłużone odpowiednio o kolejny tydzień w dniu, w którym odbywały się dotychczas.

3. W przypadku zajęć z innym lektorem, lekcja zostanie zrealizowana w dotychczasowym terminie. Takie rozwiązanie będzie jednak możliwe tylko w przypadku dostępności innego lektora w planowej godzinie lekcji.

§4 Dłuższy wyjazd/urlop ucznia/lektora

1. W przypadku zaplanowanego urlopu lub dłuższego wyjazdu ucznia, wykupione lekcje nie przepadają, a zostaną przedłużone odpowiednie o kolejne tygodnie, tylko jeśli lektor zostanie powiadomiony o dłuższej nieobecności ucznia, odpowiednio co najmniej na ostatniej lekcji przed planowaną nieobecnością, celem nie przesyłania przez lektora na czas nieobecności kolejnych materiałów oraz możliwością ustalenia grafiku.

2. W przypadku zaplanowanego urlopu lub dłuższego wyjazdu lektora, z którym odbywa się lekcja, wykupione przez ucznia lekcje nie przepadają, a zostaną przedłużone odpowiednie o kolejne tygodnie lub przeprowadzone podczas nieobecności lektora w ramach zastępstwa przez innego lektora, jeśli inny lektor będzie dostępny w czasie, w którym dotychczas odbywała się lekcja. O zaplanowanym urlopie lub dłuższym wyjeździe lektora, uczeń zostanie powiadomiony odpowiednio wcześniej, tj. co najmniej na ostatniej odbywającej się lekcji przed urlopem/wyjazdem.

§5 Rodzaje produktów – lekcji

1. Uczeń ma do wyboru następujące rodzaje lekcji:

  • dla dzieci,
  • dla początkujących,
  • dla średniozaawansowanych,
  • dla zaawansowanych,
  • przygotowanie do Goethe Zertifikat,
  • branżowe/specjalistyczne.

2. Każdy z oferowanych rodzajów został zróżnicowany pod względem ilości możliwych do wykupienia lekcji.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje dotyczące ochrony prywatności znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

2. Forma płatności zastała uregulowana w Regulaminie sklepu.

3. Wszelkie informacje związane z korepetycjami udzielane są drogą mailową lub telefonicznie (adres e-mail: info@zajaczekuczy.pl, telefon kontaktowy: 536-023-334).