Loading...

Regulamin serwisu zajaczekuczy.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży lekcji z korepetytorem za pośrednictwem sklepu internetowego zajaczekuczy.pl.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy zajaczekuczy.pl prowadzi sprzedaż lekcji języka niemieckiego z korepetytorem za pośrednictwem sieci Internetowej.
 2. Zamówienie produktu (lekcji) odbywa się drogą elektroniczną. 
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy danym produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

§2 Świadczone drogą elektroniczną usługi

 1. Usługi są świadczone przez Sprzedającego wyłącznie drogą elektroniczną.
 2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej zajaczekuczy.pl oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej. Nie jest wymagane spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenia Kupującego.
 3. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 4. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Kupującego z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@zajaczekuczy.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§3 Rejestracja

 1. Kupujący może utworzyć konto Kupującego na stronie zajaczekuczy.pl, dokonując w tym celu nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia na stronie.
 3. W celu Rejestracji, Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie zajaczekuczy.pl i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Kupujący ustala indywidualne hasło.
 4. Rejestracja umożliwia Kupującemu śledzenie swoich zamówień, a także zawiera podgląd na zamówienia, które zostały zrealizowane wraz z informacjami na ich temat.

§4 Korepetycje

 1. Zajęcia w ramach korepetycji odbywają się tylko on-line. Czas trwania jednych zajęć z Korepetytorem wynosi 60 minut. Zajęcia odbywają się wedle wyboru Kupującego – indywidualnie z jednym Uczniem, albo w grupie. Uczeń/Uczniowie uczestniczą w zajęciach za pośrednictwem aplikacji Google Meet.
 2. Korepetytor za pomocą aplikacji Google Meet wdzwania się do Ucznia zgodnie z godziną lekcji, która została po zakupie uzgodniona przez Ucznia z korepetytorem (drogą mailową lub telefonicznie).
 3. Do uczestnictwa w zajęciach niezbędne jest posiadanie urządzenia (komputer stacjonarny, notebook, smartfon lub tablet), pozwalającego na połączenie się z Korepetytorem za pomocą aplikacji Google Meet oraz dostęp do Internetu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem do sieci Internet występujące po stronie Kupującego.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wymagań technicznych związanych z udziałem w zajęciach, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: info@zajaczekuczy.pl.

§5 Warianty Korepetycji

 1. Zawierając Umowę, Kupujący ma do wyboru 20 różnych lekcji, które zostały podzielone na 5 pakietów korepetycji online.
 2. Kupujący może wybrać następujące z pakietów:
  • Pakiet dla przedszkolaków, który zawiera 1 godzinę lekcji z korepetytorem, 4 godziny lekcji, 8 godzin lekcji lub 12 godzin lekcji;
  • Pakiet dla początkujących, który zawiera 1 godzinę lekcji z korepetytorem, 4 godziny lekcji, 8 godzin lekcji lub 12 godzin lekcji;
  • Pakiet dla średniozaawansowanych, który zawiera 1 godzinę lekcji z korepetytorem, 4 godziny lekcji, 8 godzin lekcji lub 12 godzin lekcji;
  • Pakiet egzaminy, który został podzielony na lekcje z korepetytorem przygotowujące do egzaminu z ósmoklasisty, do matury podstawowej, do matury rozszerzonej oraz do Zertifikat Deutsch;
  • Pakiet korepetycji grupowych, który zawiera 1 godzinę lekcji z korepetytorem, 4 godziny lekcji, 8 godzin lekcji lub 12 godzin lekcji.
 3. Po każdych zajęciach Kupujący otrzyma materiały wykorzystywane podczas zajęć.
 4. Szczegółowy opis każdego z pakietów lekcji znajduje się na Stronie pod adresem https://zajaczekuczy.pl/ w zakładce lekcje niemieckiego.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do pakietów korepetycji, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail info@zajaczekuczy.pl.

§6 Zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy, Kupujący musi wybrać interesujący go pakiet korepetycji spośród pakietów, o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Kupujący może składać zamówienie na stronie zajaczekuczy.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Kupujący składający zamówienie na stronie https://zajaczekuczy.pl/, kompletuje zamówienie wybierając lekcje z korepetytorem, którymi jest zainteresowany. Dodanie lekcji następuje przez wybór polecenia dodaj do koszyka widniejący pod daną lekcją. Po wyborze opcji przejdź do realizacji zamówienia Kupujący dokonuje wyboru formy płatności i składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając przycisk zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Każdorazowo przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący jest informowany o łącznej cenie za wybrane lekcje, jak również o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży lekcji będących przedmiotem zamówienia.
 5. Kupujący może wybrać następującą formę płatności za zakupione lekcje z korepetytorem:
  • Szybki przelew - przelewy 24
 6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 7. Za każdy zakupiony produkt (lekcje) Kupujący otrzyma drogą elektroniczną paragon (w przypadku osób fizycznych) lub fakturę VAT (w przypadku firm). Na żądanie Kupującego będącego osobą fizyczną wystawiona może zostać faktura imienna drogą elektroniczną.
 8. Kupujący otrzyma paragon na wskazany przez siebie adres elektroniczny w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

§7 Wykonanie Umowy

 1. Zakupiony produkt realizowany jest w postaci lekcji z korepetytorem w ustalonym terminie.
 2. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności, a następnie uzgodnieniu terminu i godziny lekcji drogą mailową info@zajaczekuczy.pl, bądź kontaktując się telefonicznie z biurem zajączekuczy.pl pod numerem telefonu: 536-023-334.
 3. Termin i godzina lekcji uzgodniona zostaje z Kupującym w ciągu 3 dni roboczych, następujących po dniu złożenia zamówienia.
 4. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy po uprzednim poinformowaniu drogą mailową info@zajaczekuczy.pl lub telefoniczną, kontaktując się z biurem zajączekuczy.pl pod numerem 536-023-334 o rezygnacji, najpóźniej na 4 godziny przed planowaną lekcją. Wówczas Kupujący otrzymuje całkowity zwrot ceny produktu. Istnieje również możliwość w takiej sytuacji uzgodnienia nowego terminu lekcji.

§8 Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do przebiegu i zawartości zajęć przysługują Sprzedawcy. Zawierając Umowę, Kupujący nie nabywa jakichkolwiek praw ani licencji. Korzystanie z materiałów udostępnianych Kupującemu przez Korepetytora dopuszczalne jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 2. Niedozwolone jest nagrywanie przebiegu zajęć, fotografowanie, wykonywanie tzw. print screenów (zdjęć ekranu), a także rozpowszechnianie, upublicznianie w Internecie lub w inny sposób przebiegu zajęć i materiałów z lekcji.
 3. W razie powzięcia przez Sprzedawcę wiadomości o rozpowszechnianiu nagrań zajęć lub samych tylko materiałów przez Kupującego, Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, odmówić Kupującemu udziału w kolejnych zajęciach.

§9 Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład przy pomocy pisma wysłanego drogą elektroniczną na adres mailowy info@zajaczekuczy.pl.

§10 Reklamacje

 1. Jeżeli Kupujący uzna, że Umowa została nienależycie wykonana przez Sprzedawcę, może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Kupującego jako uczestnika zajęć, opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz żądanie związane ze składaną reklamacją.
 2. Reklamacje Kupujący może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: info@zajaczekuczy.pl.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od doręczenia mu jej i powiadomi Kupującego o wyniku jej rozpatrzenia tą samą drogą, którą reklamacja została nadesłana.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej naszego sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Zespół sklepu zajaczekuczy.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane szczególne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.
 3. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie zajaczekuczy.pl.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym Regulaminie.
 5. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony zajaczekuczy.pl
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kupującego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie zajaczekuczy.pl. Sprzedawca poinformuje Kupującego na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.03.2021 r.

DevsElite Jarosław Matejek
Al. Beliny-Prażmowskiego 49A/6, 31-514 Kraków
NIP: 9452216306, REGON: 369265860

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki Cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych Państwa potrzeb. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies oraz wyłączyć profilowanie. Korzystając z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na temat Cookies znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności. Kliknięcie przycisku oznacza wyrażenie zgody na użycie plików Cookies.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć